De gemeenten geven uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onderdeel van deze wet is vervoer. Een scootmobiel is een voorziening die valt onder de Wmo. Om voor een scootmobiel in aanmerking te komen moet u behoren tot de doelgroep en voldoen aan de algemene voorwaarden voor een vervoersvoorziening. Daarnaast kan een gemeente zelf nog aanvullende voorwaarden stellen en zal doorgaans onderzoeken wat de goedkoopste oplossing is.

Regelhulp.nl (scootmobiel of alternatief)

Als u nog niet weet of een scootmobiel iets voor u is of dat er wellicht alternatieven zijn dan kan Regelhulp.nl uitkomst bieden. Regelhulp.nl is een website van de overheid. Is uw gemeente aangesloten bij regelhulp.nl dan kunt u via deze website direct contact leggen met uw gemeente.

Keukentafelgesprek….

Om te bepalen of u in aanmerking kunt komen voor een scootmobiel zal er eerst een gesprek plaatsvinden met een medewerk(st)er van de Wmo. U kunt telefonisch contact opnemen met het Wmo-loket van uw gemeente. Er zal een datum geprikt worden voor een keukentafel gesprek. Dit gesprek kan bij u thuis plaatsvinden of op het gemeentehuis.

Als u behoefte heeft aan ondersteuning tijdens zo’n gesprek dan kunt u een familielid, vriend(in) of buren inschakelen om bij het gesprek aanwezig te zijn. Een andere optie is cliëntondersteuning aanvragen of een vrijwillige ouderenadviseur inschakelen.

Cliëntondersteuning via de gemeente

Vanaf 1 januari 2015 valt cliëntondersteuning onder de Wmo en is daarmee een gemeentelijke verantwoordelijkheid. In de Wmo is het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning vastgelegd. De ondersteuning die u mag verwachten bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle leefgebieden en richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. In de wet staat tevens dat deze vorm van ondersteuning onafhankelijk, kosteloos en laagdrempelig moet zijn.

Het belang van de cliënt is altijd het uitgangspunt en er moet altijd een beroep gedaan kunnen worden op een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Cliëntondersteuning door vrijwillige ouderenadviseurs

Vrijwillige ouderenadviseurs van de ouderenbonden KBO en PCOB doen vrijwilligerswerk voor alle ouderen, ongeacht of iemand wel of niet lid is van één van beide bonden. Ouderenadviseurs zijn onafhankelijk en de diensten zijn gratis. De voornaamste taken van ouderenadviseurs zijn:

• Ondersteuning bij keukentafelgesprekken
• Ondersteuning behoud van eigen regie
• Langer zelfstandig blijven wonen
• Preventief huisbezoek bij mensen achter de voordeur

Op de website van uw gemeente staat waarschijnlijk een artikel over ouderenadviseurs en de contactgegevens. Is dit niet het geval dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loket van uw gemeente.

Voorbereiden gesprek met medewerker Wmo-loket

Hebt u een afspraak geregeld met een medewerker van het Wmo-loket dan is het verstandig dit gesprek goed voor te bereiden. De brochure “Kanteling Wmo, iedereen doet mee” is een prima hulpmiddel. Naast informatie staan er vragen in die u eventueel gesteld kunnen worden.

Eigen bijdrage, geen inkomensgrens en geen besparingsbijdrage

De gemeente bepaalt zelf of zij een eigen bijdrage vragen voor een hulpmiddel of voorziening. Wordt er een eigen bijdrage gevraagd dan loopt dit via het CAK.
Als u een beroep doet op de Wmo, dan mag de gemeente geen inkomensgrens hanteren en geen besparingsbijdrage opleggen. Ga voor meer informatie naar de website van het Juridisch Steunpunt Regelrecht

Gemeente blijft in gebreke

De overheid vindt het belangrijk dat burgers weten wat ze van de overheid kunnen verwachten. Daarom hebben veel overheidsorganisaties servicenormen. Hierin staan bijvoorbeeld de openingstijden en de klachtenprocedures. Gedragscodes beschrijven hoe bestuurders horen te werken. Burgers kunnen de overheid hierop aanspreken. Als de overheid te laat een besluit neemt, hebben burgers in sommige gevallen recht op een dwangsom.

Ook als het gaat om aanvragen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning kunt u, bij (veel) te trage besluitvorming, een formulier ingebrekestelling invullen en naar uw gemeente sturen. Op de website van de overheid staat naast andere relevante informatie ook informatie over wat er wordt verstaan onder te trage besluitvorming. Tevens kunt u het formulier ingebrekestelling downloaden.

Er zijn in Nederland meer dan 100.000 mensen die gebruik maken van een scootmobiel. Van deze groep voelt ongeveer 30% zich vaak onzeker. Vooral obstakels en het drukke verkeer dragen bij aan dit gevoel. Veel onzekerheid kan weggenomen worden door een cursus scootmobiel van Veilig Verkeer Nederland te volgen.

Het volgen van een cursus is niet verplicht, hoewel Veilig Verkeer Nederland het graag anders zou zien. Er gebeuren nogal wat ongelukken met een scootmobiel die wellicht voorkomen hadden kunnen worden als er bij uitgifte van een scootmobiel een basistraining gevolgd kan/moet worden.

De scootmobiel cursussen worden per gemeente door afdelingen van Veilig Verkeer Nederland georganiseerd. Neem contact op met het regionale steunpunt in uw regio voor meer informatie.
VVN, regionale steunpunten

Rijwijzer is het eerste boek waarin de theorie voor bestuurders van een scootmobiel en gehandicaptenvoertuigen met motor duidelijk beschreven staat. In het boek worden begrippen, verkeersregels en verkeerstekens besproken, voorzien van illustraties en tekeningen.

Show Buttons
Hide Buttons