Overzicht NVOG-activiteiten in 2017

Overzicht van voornaamste NVOG-Activiteiten in 2017

Datum: Gebeurtenis:
3 januari In het Algemeen Dagblad verschijnt een interview met NVOG voorzitter Jaap van der Spek over de financiële toekomst van ouderen (zie ook Nieuwsbrief nr. 1).
13 januari Op de NVOG website is een link geplaatst naar de brochure “eHealth zorg van nu”.
20 januari In de nieuwsbrief van 20 januari informeerden wij over het feit dat NVOG en KNVG zullen toetreden tot de binnenring van Beter Oud en dat een samenwerkingsovereenkomst zal worden getekend.
28 januari Met onze Nieuwsbrief nr. 5 wordt bekend gemaakt dat ouderen en jongeren gaan samenwerking in het pensioendossier.
17 februari In een artikel in Trouw leggen Jaap van der Spek (NVOG) – Semih Eski (CNV jongeren) en Marjella Boorsma (FNV jong) uit waarom een overlegplatform van ouderen en jongeren ontstond. En in Nieuwsbrief nr. 8 wordt verklaard waarom NVOG geen stemadvies uitbrengt voor de a.s. Tweede Kamerverkiezingen.
21 februari Staatssecretaris mevr. Jetta Klijnsma neemt deel aan het discussiepanel van de door NVOG in Maarssen georganiseerde themadag over pensioenen. De presentaties van de verschillende sprekers op de themadag en een aantal foto's kan men bekijken op onze website.
6 maart NVOG en andere ouderenorganisaties vragen staatssecretaris mevrouw Klijnsma in een brief haar standpunt inzake de rekenrente in heroverweging te nemen.
18 maart NVOG stuurt samen met KNVG KBO-PCOB NOOM en ANBO een brief aan de voorzitter van de SER mevr. Mariëtte Hamer waarmee haar de nota "Toetsingscriteria Pensioenstelsel" wordt aangeboden. Het doel van deze nota is om criteria aan te geven waarmee de gezamenlijke ouderenorganisaties plannen voor een (nieuw) pensioenstelsel zullen toetsen.
23 maart Een vertegenwoordiging van de organisaties van gepensioneerden en ouderen hebben overleg met de voorzitter van de SER – Mariëtte Hamer – de voorzitter van de SER-pensioencommissie – professor Dr. Kees Goudswaard vertegenwoordigers van werkgevers – werknemers en jongerenorganisaties.
28 maart De Werkgroep Jaarverslagen & Indexaties heeft de cursus “Ontwikkeling Dekkingsgraad” georganiseerd voor leden van NVOG-lid-organisaties.
20 april NVOG stuurt samen met KNVG / NOOM en ouderenorganisaties ANBO en KBO-PCOB een brief aan kabinetsinformateur mevr. Edith Schippers waarin wordt gepleit voor een meer geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd.
27 april De ouderenorganisaties ANBO / KNVG / NVOG en NOOM sturen opnieuw een brief aan informateur mevrouw Schippers. Deze keer gaat het over de verlaging van inkomensgrens tot waar de pensioenpremie aftrekbaar is.
3 mei Ook over de kostendelersnorm (mantelzorgboete) wordt met de kabinets-informateur gecorrespondeerd. In de brief van 3 mei wordt gevraagd deze niet in te voeren.
12 mei In het katern Opinie van Dagblad Trouw verschijnt een artikel van NVOG-voorzitter Jaap van der Spek en KNVG-voorzitter Joep Schouten waarin zij pleiten voor een subtiele invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Ook wordt een persbericht over dit onderwerp gepubliceerd.
24 mei In Maarssen wordt de 66e Algemene Vergadering van NVOG gehouden. De presentaties van die dag kunt u op onze website bekijken.
1 juni In de voorjaarsnota 2017 die op 1 juni door demissionair minister Dijsselbloem aan de Tweede Kamer is gezonden is opgenomen dat de kostendelersnorm AOW niet zal worden ingevoerd! Lees hier het artikel dat de voorzitter van de commissie Koopkracht Maarten Maas hierover schreef.
7 juni NVOG en de andere ouderenorganisaties sturen – naar aanleiding van de manier waarop staatssecretaris mevr. Klijnsma begin dit jaar een rapport over de rekenrente van het Centraal Planbureau publiceerde – een brief aan de commissie SZW van de Tweede Kamer.
juni Wat de term belangenbehartiging inhoudt en welke rol NVOG hierin voor hun leden speelt was te lezen in het ledenmagazine van een tweetal van onze lid-organisaties.
14 juli De NPF (Nederlandse Patiënten Federatie) waarin NVOG en KNVG ook deelnemen publiceert een persbericht waarin men pleit voor het aanstellen van een coördinerende minister van ouderen en maatschappij.
18 augustus In Nieuwsbrief nr. 33 geeft NVOG een oproep van Humanitas door om zich aan te melden als vrijwilliger met als doel te helpen eenzaamheid in eigen kring of buurt te voorkomen.
25 augustus Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 kondigt NVOG de Aktie “Seniorvriendelijk Gemeentebeleid” aan. Meer informatie over deze actie was te vinden op onze website.
18 september Een dag voor Prinsjesdag brengen de gezamenlijke senioren-organisaties een persbericht uit naar aanleiding van een door Regioplan uitgevoerd onderzoek naar de koopkracht voor ouderen in verschillende gemeenten.
22 september In Nieuwsbrief nr. 40 geeft NVOG haar commentaar op de Miljoenen-nota die op Prinsjesdag werd gepresenteerd.
28 september NVOG en KNVG sturen de Tweede Kamer en de leden van de vaste commissie SZW een brief met bijlage om het vastgelopen overleg met de sociale partners over pensioenen vlot te trekken. Zie hierover ook Nieuwsbrief nr. 41.
6 oktober In Nieuwsbrief nr. 42 een bijdrage van mevr. R. Matthijsen (werkgroep International Affairs) die voor NVOG in Lissabon een conferentie over ouder worden bijwoonde alsmede een artikel van de zorgcommissie over een aantal zaken die in de zorgsector spelen.
10 oktober In het vandaag gepubliceerde persbericht dringen NVOG en KNVG er bij de regering op aan dat ouderen en jongeren de mogelijkheid moet worden geboden om mee te praten over het vernieuwd pensioen-stelsel.
medio oktober Naar aanleiding van de Aktie “Seniorvriendelijk Gemeentebeleid” verscheen in het Algemeen Dagblad en een aantal regionale bladen een artikel over de (nieuwe) taken van de gemeente.
27 oktober In Nieuwsbrief nr. 46 legt NVOG-voorzitter Jaap van der Spek het NVOG-standpunt uit ten aanzien van het door een aantal verenigingen en organisaties opgestelde Manifest “Red ons pensioenstelsel”.
9 november NVOG en KNVG sturen een brief aan de ministeries van VWS en SZW waarin zij de hoop uitspreken op een goede samenwerking met de betreffende ministeries en waarin zij aangeven op korte termijn met de nieuwe bewindslieden te willen overleggen. Brief WVS – Brief SZW.
10 november Aan de commissie financiën van de Tweede Kamer wordt een brief gestuurd betreffende koopkracht.
20 november Meer dan twintig organisaties (waaronder NVOG) die samenwerken in de coalitie langdurige zorg overhandigen aan minister Hugo de Jonge van VWS het Pleidooi voor een oudervriendelijke samenleving.
21 november tijdens het MOB-overleg (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer) met De Nederlandsche Bank is een voorstel van de gezamenlijke ouderenorganisaties NVOG / NOOM en KBO-PCOB geaccepteerd voor een betere bescherming van consumenten betreffende PSD2.
22 november In Arnhem wordt de 67e Algemene Vergadering van NVOG gehouden. De presentaties staat op onze website.
29 november De voorzitter van de commissie Koopkracht houdt bij CDA Senioren een presentatie over Pensioenen en Koopkracht.
1 december NVOG/KNVG stuurt een brief aan de vaste Tweede Kamercommissie van SZW waarin wordt gevraagd aandacht te geven aan een viertal belangrijke punten m.b.t. de hervorming van het pensioenstelsel.
7 december Minister Hugo de Jonge van VWS stuurt een brief van 8 bladzijden over het Pact Ouderenzorg aan de Tweede Kamer. NVOG reageerde hierop door samen met KNVG op 18 december deze brief te sturen.
8 december In Nieuwsbrief 53 wordt gemeld dat NVOG en KNVG goed op weg zijn de samenwerking te verstevigen.

Hieronder volgt een beknopt overzicht van een aantal activiteiten van commissies en werkgroepen. Bovendien hebben bestuursleden en afgevaardigden uit de commissies deelgenomen aan diverse besprekingen bij o.a. DNB, het ministerie van SZW, de SER en politieke partijen.

NVOG-commissie Zorg, Welzijn en Wonen

 • Vergaderingen:In 2017 werden gezamenlijk met KNVG-commissieleden 8 vergaderingen belegd waar het gezamenlijk beleid werd besproken. De subgroep zorg vergaderde 4 maal en de subgroep wonen 3 maal.
 • Projecten.
  • Beter Oud,
   In 2017 besloten wij mee te doen aan het vervolgproject van het NPO: Beter Oud, Twee leden van de commissie vertegenwoordigden ons in de binnenring, De voorzitter trad toe tot de ambassadeurs In de Nieuwsbrief werd regelmatig hierover gerapporteerd.
  • Het Pleidooi.
   In het najaar besloten wij mee te doen met “Het Pleidooi”, een actie van bijna 30 organisaties onder sturing van de Patiënten Federatie Nederland, die de overheid wilde wijzen op problemen in de zorg voor ouderen.
   Manifest Waardig Ouder Worden. In januari besloten wij niet mee te doen aan een actie over het waardig ouder worden van ouderen omdat politieke partijen daar ook aan deelnamen.
  • Seniorvriendelijk gemeentebeleidIn september brachten wij een na een gedegen voorbereiding door leden van de commissie in een eigen project een checklist voor een seniorvriendelijk gemeentebeleid uit aan alle lokale politieke partijen. Dit is door die partijen, mede gezien de reacties, op prijs gesteld.
  • Seniorvriendelijke ziekenhuizen.
   Dit project is voortgezet door KBO-PCOB, wij werken op hun verzoek daaraan mee.
 • Publicaties.In nagenoeg alle wekelijkse Nieuwsbrieven van NVOG zijn artikelen opgenomen over de ontwikkelingen in de zorg voor ouderen. In verschillende bladen van de lid-organisaties zijn artikelen overgenomen.
 • Bijeenkomsten.Diverse malen heeft overleg plaatsgevonden met politiek en aanverwante organisaties in zorg en wonen en collega belangenbehartiging organisaties. Diverse platformbijeenkomsten en andere bijeenkomsten van lid-organisaties werden bijgewoond.

  De commissie hield 5 inleidingen zorg en wonen voor vergaderingen van lid-organisaties.

  • NVOG-commissie Koopkracht, Inkomen en AOWDe commissie verzorgde op 25 april een presentatie bij KNVG, op 16 oktober voor het platform DIO/HNI.
  • NVOG-commissie PensioenenDe voorzitter van de commissie de heer Jos Berkemeijer heeft 21 februari een presentatie gehouden op de themadag Pensioenen, op 20 april voor de Belangenvereniging DNB, op 25 april bij de Vereni-ging van Gepensioneerden Cargill Nederland (VGCN), tijdens de Algemene Vergadering van 24 mei en 22 november en op 11 oktober bij VVSPTN (Thales).
  • NVOG-werkgroep Internationale ZakenDeze werkgroep is in 2017 betrokken geweest bij het afronden en overeenkomen van het AGE Plat-form werkprogramma “Europe 2020 strategy”. In het kader van MIPPA (Madrid International Plan of Action on Ageing) opgericht in 2002 in Madrid, zijn de prioriteiten voor de komende 4 jaar vastgelegd. Ook is gewerkt aan het voorbereiden van de EU-parlement verkiezingen.
  • MOB (Maatschappelijk overleg Betalingsverkeer)Onze afgevaardigde de heer Cees van Tiggelen woonde in 2017 een aantal malen de vergaderingen van het MOB bij, was 5 x voorzitter van de werkgroep toegankelijkheid en bereikbaarheid, had 3x zit-ting in de klankbordgroep geldautomatenfusie en heeft diverse bezoeken gebracht aan individuele banken en nam deel aan enkele vergaderingen bij de betaalvereniging.
  • NVOG Werkgroep Communicatie
   In 2017 zijn 59 nieuwsbrieven gepubliceerd, waarvan 55 reguliere nieuwsbrieven en 4 nieuwsbrieven met specifieke informaties voor de lid-organisaties.

 488 total views,  1 views today

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail