Privacy Policy

OSC hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we
heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
OSC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
  zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
  persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van
  uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
  doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
  respecteren. Op activiteiten van de OSC kunnen foto’s en/of filmpjes worden gemaakt waarop
  personen te zien zijn, dit t.b.v. publicatie in het Nieuwsbulletin en/of website van de OSC.
  Vooraf zal hiervoor altijd om toestemming worden gevraagd, indien tegen plaatsing bezwaren
  bestaan kunt u dat ter plaatse kenbaar maken, zodat daarmede rekening wordt gehouden.

Als OSC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact
met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de onderstaande contactgegevens:

Contactgegevens:


Onafhankelijke Seniorenvereniging Capelle aan den IJssel
Adres:    Merellaan 215
               2903 GE Capelle aan den IJssel
E-Mail:   osc.secr@gmail.com

Loading